Strona główna

Dyrektorzy
wszystkich typów szkół powiatu łukowskiego

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie zwraca się z uprzejmą prośbą, o zabezpieczenie środków finansowych na wpisowe w wysokości 100 zł na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów biorących udział w rozgrywkach sportowych prowadzonych przez SZS.
Informujemy, że zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd PSZS w dn.13 września 2005 r. wpisowe będzie przeznaczone na ubezpieczenie uczestników zawodów gminnych, miejskich i powiatowych oraz na prowadzenie biura.
Nieuiszczenie wyżej wymienionej wpłaty na konto PSZS w Łukowie jest równoznaczne z niedopuszczeniem szkoły do zawodów organizowanych przez SZS na wszystkich szczeblach rywalizacji sportowej ( łącznie z powiatem )
Uchwałę podjęto na podstawie decyzji jaka zapadła na zebraniu LW SZS w Lublinie, które odbyło się w Krasnobrodzie na początku czerwca 2005 r. W wyniku podjętej uchwały, szkoły ( o ile zarządy powiatowe podejmą stosowną uchwałę ) są zobowiązane wpłacać wpisowe na konto powiatowych szkolnych związków sportowych, z czego 50 % sumy pozostaje w powiatach, a drugie 50 % jest przelewane na konto LW SZS w Lublinie. Ta decyzja ma wspomóc lokalne związki sportowe oraz wyeliminować szkoły, które nie ponoszą żadnych kosztów, biorąc udział w zawodach.
Pierwsze zawody szkolne odbędą się 08 października 2020 r. W związku z tym prosimy o wpłatę w/w kwoty, na konto PSZS w Łukowie, przed terminem tych zawodów, aby umożliwić start wszystkim szkołom. Szkoła ma obowiązek posiadać kserokopie dowodu wpłaty na każdych zawodach powiatowych.

Konto PSZS w Łukowie:
Bank Spółdzielczy w Łukowie nr 47 9204 0001 0003 3750 2000 0010

Dziękujemy za
zrozumienie i pomoc