WWW.SZS.LUKOW.PL
SZKOLNY ZWIAZEK SPORTOWY - POWIAT ŁUKOWSKI
 
News & Updates

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie zwraca się  uprzejmą prośbą, o zabezpieczenie środków finansowych na wpisowe w wysokości  100 zł na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów biorących udział w rozgrywkach sportowych prowadzonych przez SZS.

 Informujemy, że zgodnie z uchwałą podjętą przez Zarząd PSZS w dn.13 września 2005 r. wpisowe będzie przeznaczone na ubezpieczenie uczestników zawodów gminnych, miejskich i powiatowych oraz na prowadzenie biura.

     Nieuiszczenie wyżej wymienionej wpłaty na konto PSZS w Łukowie jest równoznaczne z niedopuszczeniem szkoły do zawodów organizowanych przez SZS  na wszystkich   szczeblach rywalizacji sportowej ( łącznie z powiatem )

Uchwałę podjęto na podstawie decyzji jaka zapadła na zebraniu LW SZS w Lublinie, które odbyło się w Krasnobrodzie  na początku czerwca 2005 r. W wyniku podjętej uchwały, szkoły ( o ile zarządy powiatowe podejmą stosowną uchwałę )  są zobowiązane wpłacać wpisowe na konto powiatowych szkolnych związków sportowych, z czego 50 % sumy pozostaje w powiatach, a drugie 50 % jest przelewane na konto LW SZS w Lublinie. Ta decyzja ma wspomóc lokalne związki sportowe oraz wyeliminować szkoły, które nie ponoszą żadnych kosztów, biorąc udział w zawodach.

Pierwsze zawody szkolne odbędą się 02 października 2019 r.  W związku z tym prosimy o wpłatę w/w kwoty, na konto PSZS w Łukowie, przed terminem tych zawodów, aby umożliwić start wszystkim szkołom. Szkoła ma obowiązek posiadać kserokopie dowodu wpłaty na każdych zawodach powiatowych.

Konto PSZS w Łukowie:

  Bank Spółdzielczy w Łukowie nr 47 9204 0001 0003 3750 2000 0010 siadać kserokopie dowodu wpłaty na każdych zawodach powiatowych.Konto PSZS w Łukowie: Bank Spółdzielczy w Łukowie nr 47 9204 0001 0003 3750 2000 0010 

Dziękujemy za zrozumienie i pomoc
PRZEWODNICZĄCY PSZS W ŁUKOWIE MARCIN GRZECZYŃSKI

pismo